News Release
Department of Labor and Employment
February 13, 2022

DOLE assures ILO of addressing attacks on labor, trade union rights

The labor department on Sunday assured the International Labour Organization (ILO) that cases had been filed and investigations are progressing on reported trade union rights violations.

This after the ILO noted a report on “new grave allegations of violence and intimidations” against workers.

DOLE said there are functional administrative mechanisms and legal remedies that monitor and address cases of violations of labor and trade union rights.

“Reports or allegations of workers’ rights violations are acted up by the DOLE’s national and regional tripartite monitoring bodies (RTMBs). They help ensure the full and swift investigation and resolution of the alleged acts of killings, harassment, and abduction of trade union leaders and members through the active involvement of workers’ and employers’ representatives in case monitoring,” Labor Secretary Silvestre Bello III said.

Bello said at least 60 cases of extrajudicial killing and attempted murder under the present administration are under the close watch by these monitoring bodies.

“Out of this number, 20 are pending with the courts, and the rest are progressing under regular criminal investigation,” the labor chief added.

Bello called on trade unions and workers to report violations of workers’ rights to the RTMBs, which, despite having no investigative powers, help ensure the full and swift resolution of the alleged acts of killings, harassment, and abduction of trade union leaders and members.

The labor secretary also enjoined trade union leaders and workers to file criminal complaints against those who ‘red-tag’ them, saying this is punishable under the Revised Penal Code and other laws which criminalize any act of persecution committed against an identifiable group on political grounds, the Writ of Habeas Corpus, the Writ of Amparo, and the Writ of Habeas Data.

Bello said legal and institutional mechanisms protect the workers’ constitutional rights and civil liberties. As an example, he cited effectiveness of these mechanisms in a recent case where the Regional Trial Court in Baguio City granted a petition for a Writ of Amparo and issued an order prohibiting the police from making social media posts and putting up tarps branding four student activists as “communists-terrorists.”

“Trade union leaders and members are assured of government’s promotion and protection of their constitutionally-guaranteed fundamental rights and welfare,” Bello said. # # # GSR

===================================================

DOLE tiniyak sa ILO na tutugunan ang mga pag-atake sa karapatan ng manggagawa at union

Tiniyak ng labor department sa International Labour Organization (ILO) nitong Linggo na nagsampa na ng kaso at umuusad ang imbestigasyon hinggil sa mga naiulat na paglabag sa mga karapatan ng unyon ng manggagawa.

Ito ay matapos mabanggit ng ILO ang ulat  tungkol sa “mga bagong alegasyon ng karahasan at pananakot”  laban sa mga manggagawa.

Sinabi ng DOLE na may mga administratibong mekanismo at legal na pamamaraan na sumusubaybay at tumutugon sa mga kaso ng paglabag sa karapatan ng mga manggagawa at ng mga unyon.

“Ang mga ulat o alegasyon ng paglabag sa karapatan ng mga manggagawa ay tinutugunan ng national at regional tripartite monitoring body (RTMB) ng DOLE. Tumutulong sila upang tiyakin ang ganap at mabilis na imbestigasyon at pagresolba sa mga diumano’y pagpatay, pananakot, at pagdukot sa mga lider at miyembro ng unyon sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng mga kinatawan ng manggagawa at employer sa pagsubaybay sa mga kaso,” pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III.

Sinabi ni Bello na hindi bababa sa 60 ng kasong extra-judicial killing at tangkang pagpatay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ang nasa ilalim ng masusing pagbabantay ng mga itinalagang tagasubaybay.

“Sa bilang na ito, 20 ang nakabinbin sa korte, at ang iba ay nasa ilalim ng regular criminal investigation,” dagdag ng labor chief.

Nanawagan si Bello sa mga unyon at manggagawa na iulat ang mga paglabag sa karapatan ng mga manggagawa sa RTMB, na bagama’t wala itong kapangyarihang mag-imbestiga, ay makakatulong pa rin ito upang tiyakin ang ganap at mabilis na pagresolba sa mga umano’y pagpatay, pananakot, at pagdukot sa mga lider at miyembro ng unyon.

Hinikayat din ng kalihim ang mga lider ng unyon at mga manggagawa na magsampa ng kaukulang reklamo laban sa mga nag-‘red tag’ sa kanila, kung saan  kanyang sinabi na ito ay maaaring maparusahan sa ilalim ng Revised Penal Code at iba pang mga batas, gaya ang Writ of Habeas Corpus, ang Writ of Amparo, at ang Writ of Habeas Data, na nagtatakda o gawing krimen ang anumang pag-uusig na politikal ang batayan laban sa kinikilalang grupo.

Sinabi ni Bello na may mga legal at institutional mechanism na pumoprotekta sa mga karapatang konstitusyonal ay sibil ng mga manggagawa. Bilang halimbawa na epektibo ang mekanismong ito, binanggit niya ang isang kaso kung saan ang Regional Trial Court sa Baguio City ay naglabas ng petisyon para sa Writ of Amparo at naglabas ng kautusan kung saan pinagbabawalan ang mga pulis na gumawa ng social media post at maglagay ng tarpaulin na pinararatangan ang apat na aktibistang estudyante bilang “communists-terrorists.”

“Tinitiyak namin sa mga lider at miyembro ng unyon ng mga manggagawa na itataguyod at poprotektahan ng pamahalaan ang kanilang pangunahing karapatan at kapakanan na ginagarantiya ng ating konstitusyon,” wika ni Bello. ###