The labor department has gifted workers in the informal economy, including Kasambahays, with greater protection starting these holidays.

The workers, especially those who are vulnerable to abuses, will find better and strengthened protection in the Department of Labor and Employment’s guidelines for the Safe Spaces Act or Republic Act No. 11313, better known as the “Bawal Bastos” law.

Labor Secretary Silvestre Bello III issued Department Order No. 230 series of 2021 providing methods and interventions, including redress mechanisms, in cases of gender-based sexual harassment in the workplace, for kasambahay, workers in the informal economy, and those employed in establishments with 10 or fewer employees.

Informal economy refers to all economic activities by workers and economic units that are in law or practice not covered or insufficiently covered by formal arrangements.

The order defines Gender-Based Sexual Harassment (GBSH) as specific acts penalized by RA 11313 which may be committed either in the streets or public spaces; online; workplace; and educational and training institutions.

Under the law, GBSHs are unwanted and uninvited sexual actions or remarks against any person regardless of the motive for committing such action or remarks.

To ensure full compliance with the law, the DOLE order mandates employers in the informal economy to orient their workers in the establishments and households on the Safe Spaces Act.

For the kasambahay, the work contract must state that the worker is guaranteed with protection from sexual harassment.

Employers or other persons of authority, influence, or moral ascendancy in the establishment are also mandated to prevent, deter, or punish the commission of acts of GBSH in the workplace.

Establishments are also required as part of their occupational safety and health program to formulate their GBSH code of conduct or workplace policy.

Bello said to ensure compliance of employers to the law and Department Order No. 230, the DOLE shall conduct yearly spontaneous, random, and unannounced inspections under existing rules and regulations.

“We enjoin everyone to report to DOLE non-compliance or violations of employers to these rules,” Bello said.

Complaints can be filed at DOLE attached agencies and regional, provincial, field, or satellite offices that are nearest to the employees’ workplace, residence, or place where the alleged violation was committed. ###

======================================================================================================================================

Regalo ng DOLE sa mga impormal na manggagawa, higit na proteksyon ngayong Pasko

Niregaluhan ng labor department ang mga manggagawa sa impormal na ekonomiya, kabilang ang mga Kasambahay, ng higit na proteksiyon simula ngayong panahon ng Kapaskuhan.

Ang mga manggagawa, lalo na ang iyong maaaring maabuso, ay makakahanap ng mas mahusay at mas pinalakas na proteksiyon sa alituntunin ng Department of Labor and Employment para sa Safe Spaces Act o Republic Act No. 11313, na mas kilala ang batas sa tawag na “Bawal Bastos”.

Ipinalabas ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang Department Order No. 230 series of 2021 kung saan nakasaad ang mekanismo at interbensiyon, kabilang ang sistema sa pagtugon, sa mga kaso ukol sa pang-aabusong sekswal batay sa kasarian sa lugar-paggawa, para sa mga kasambahay, manggagawa sa impormal na ekonomiya, at iyong mga nagtatrabaho sa mga establisimyentong may 10 o mas kaunting empleyado.

Ang impormal na ekonomiya ay tumutukoy sa lahat ng gawaing pang-ekonomiya ng mga manggagawa at mga yunit ng ekonomiya na nasa batas o gawain na hindi sakop o hindi sapat ang proteksiyon mula sa pormal na usapan.

Tinutukoy ng kautusan ang Gender-Based Sexual Harassment (GBSH) bilang mga partikular na gawain na mapaparusahan sa ilalim ng RA 11313 na maaaring mangyari sa mga lansangan o pampublikong lugar; online; lugar-paggawa; at mga institusyong pang-edukasyon at pagsasanay.

Sa ilalim ng batas, ang GBSHs ay ang mga hindi kanais-nais at hindi inaanyayahang aksyon o pananalita laban sa sinumang tao anuman ang kanyang motibo sa kanyang ginawa o komento.

Upang matiyak ang ganap na pagsunod sa batas, inatasan ng DOLE ang mga employer ng mga manggagawa sa impormal na sektor na bigyan ng oryentasyon ang lahat ng manggagawa sa establisimyento at kabahayan ukol sa Safe Spaces Act.

Para sa mga kasambahay, dapat nakasaad sa kontrata ng mga manggagawa ang garantiya na protektado sila mula sa sekswal na pang-aabuso.

Inaatasan din ang mga employer o iba pang tao na may kapangyarihan, impluwensiya o katungkulan sa establisimyento na pigilan, hadlangan, o parusahan ang lumalabag sa GBSH sa lugar-paggawa.

Kinakailangan din na ang mga establisimyento, bilang bahagi ng kanilang programa para sa ligtas at malusog na paggawa na bumuo ng kanilang GBSH code of conduct o patakaran sa lugar-paggawa.

Sinabi ni Bello na upang matiyak ang pagsunod ng mga employer sa batas at sa Department Order No. 230, magsasagawa ang DOLE ng taunang biglaan at hindi naka-anunsyong inspeksisyon sa ilalim ng kasalukuyang umiiral na patakaran at regulasyon.

“Hinihikayat namin ang lahat na iulat sa DOLE ang hindi pagsunod o paglabag ng mga employer sa mga patakarang ito,” wika ni Bello.

Maaaring maghain ng reklamo sa DOLE attached agencies at regional, provincial, field, o satellite office na pinakamalapit sa pinagtatrabahuhan ng manggagawa, tirahan, o lugar kung saan naganap ang pang-aabuso. ###

 

Source: https://www.dole.gov.ph/news/dole-gifts-informal-workers-with-more-protection-this-christmas/